Szkolenie Zawodowe

Zakład AUTO-KOMPLEKS kształci uczniów w zawodzie blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim . Umowy o praktyczną naukę zawodu zawierane są poprzez Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie ul. Kościuszki 6. Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem dyplomu czeladnika w wybranym zawodzie wystawionym przez Częstochowską Izbę Rzemiosł i Przedsiębiorczości. Tytuł czeladnika umożliwia podjęcie pracy na terenie krajów Unii Europejskiej. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w naszym zakładzie kształcą się w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie przy ulicy Augustyna.

Zakład zapewnia dobre warunki socjalne, możliwość poznawania najnowocześniejszych technologii w wybranym zawodzie.

Zakład w roku 2003 otrzymał Złotą Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów .w rzemiośle lakiernik i blacharz samochodowy. 

Zakład pomaga w rozwoju młodych żużlowców częstochowskich udostępniając im możliwość zdobywania zawodu jak również przygotowania i naprawy sprzętu żużlowego

Porozumienie ze szkołą

W Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie przy ul. Augustyna 3/7 10.02.2016 r. odbyła się konferencja promująca zawody z sektora motoryzacyjnego.

Najważniejszym punktem spotkania było oficjalne podpisanie umów pomiędzy Szkołą a Konsorcjum Pracodawców.
Konsorcjum Pracodawców w Częstochowie reprezentowali:
Adam Pietraszko Firma BMW, Franciszek Pietraszko Firma Frank Cars , Sławomir Puka Firma Auto Kompleks , Daniel Mleka Firma Mlek – członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.
Szkołę reprezentował Dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski.
W ramach stworzonego konsorcjum przedsiębiorcy zapewniają praktyczną naukę w zawodach :blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy ,mechanik samochodowy. Zapewniają jednocześnie iż będą uczestniczyli w promocji w/w kierunków kształcenia zawodowego poprzez współorganizację akcji marketingowej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, organizację zajęć praktycznych. Porozumienie umożliwi reaktywację tych specjalizacji, które są potrzebne dla całego rynku pracy.

04.09.2017r Sławomir Puka zostaje uhonorowany przez Dyrektora Z.S.S.B.mgr inż.Jacka Grzegorzeaskiego dyplomem za pomoc i wsparcie w rozwój szkolnictwa zawodowego.