Szkolenie Zawodowe

Zakład AUTO-KOMPLEKS kształci uczniów w zawodzie blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim . Umowy o praktyczną naukę zawodu zawierane są poprzez Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie ul. Kościuszki 6. Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem dyplomu czeladnika w wybranym zawodzie wystawionym przez Częstochowską Izbę Rzemiosł i Przedsiębiorczości. Tytuł czeladnika umożliwia podjęcie pracy na terenie krajów Unii Europejskiej. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w naszym zakładzie kształcą się w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie przy ulicy Augustyna.

Zakład zapewnia dobre warunki socjalne, możliwość poznawania najnowocześniejszych technologii w wybranym zawodzie.

Zakład w roku 2003 otrzymał Złotą Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów .w rzemiośle lakiernik i blacharz samochodowy. 

Zakład pomaga w rozwoju młodych żużlowców częstochowskich udostępniając im możliwość zdobywania zawodu jak również przygotowania i naprawy sprzętu żużlowego

Porozumienie ze szkołą

W Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie przy ul. Augustyna 3/7 10.02.2016 r. odbyła się konferencja promująca zawody z sektora motoryzacyjnego.

Najważniejszym punktem spotkania było oficjalne podpisanie umów pomiędzy Szkołą a Konsorcjum Pracodawców.
Konsorcjum Pracodawców w Częstochowie reprezentowali:
Adam Pietraszko Firma BMW, Franciszek Pietraszko Firma Frank Cars , Sławomir Puka Firma Auto Kompleks , Daniel Mleka Firma Mlek – członkowie Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.
Szkołę reprezentował Dyrektor mgr inż. Jacek Grzegorzewski.
W ramach stworzonego konsorcjum przedsiębiorcy zapewniają praktyczną naukę w zawodach :blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy ,mechanik samochodowy. Zapewniają jednocześnie iż będą uczestniczyli w promocji w/w kierunków kształcenia zawodowego poprzez współorganizację akcji marketingowej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, organizację zajęć praktycznych. Porozumienie umożliwi reaktywację tych specjalizacji, które są potrzebne dla całego rynku pracy.